1883: Όταν η γυναικεία φιλαρέσκεια χτύπαγε κόκκινο

Ε, ήταν πια αναμενόμενο μετά από τόσες δεκαετίες κλεισούρας, κάποτε να ξαμοληθούν κι αυτές στην Ερμού και την Αιόλου. Ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε! Κι αν μεν έχεις έναν καλό αντρούλη να σου δίνει χαρτζιλίκι για ψώνια -μη ξεχνάτε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για περιβάλλον που επιτρέπει γυναικεία εργασία- πάει κι έρχεται, αν όμως δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα τι γίνεται;!

Στο ακανθώδες αυτό ερώτημα αναφέρεται το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ραμπαγάς»:

“Κρούσματα λωποδυσίας θηλυκής εγένοντο  και πάλιν εις τα εμπορικά μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και αι γυναίκες θα φιλοτιμηθούν να φθάσουν εις την τέχνην αυτήν τους άνδρας και θα τους βάλουν κάτω μάλιστα, διότι έχουν πολλά όπλα των οποίων οι άνδρες στερούνται.

Καθώς ο παπάς δύναται να κρύπτη ευκολώτερον ανοσίους σκοπούς και πράξεις υπό το ράσον ούτω υπό τον κορσέ και το πούφ αυτής η γυνή δύναται να διαπράττη πολλά τα αθέμιτα χωρίς να διατρέχη κινδύνους όσους ο ανήρ.

Ο έμπορος ευρίσκεται εις λίαν δυσχερή και ακανθώδη θέσιν απέναντι γυναικός καθ’ ής συνέλαβεν υπονοίας ότι του έχει κλέψει κάτι τι.

Πώς να την ψάξη;

Πώς να χώση το χέρι του εις την χαράδραν του στηθοδέσμου όπου φαίνεται ότι κυρίως κρύπτονται τα κλοπιμαία;

Πως θα τολμήση ν’ ανασηκώση τα ιερά και απαραβίαστα εν δημοσίω μέρει κράσπεδα της εσθήτος και του μεσοφορίου πάσης γυναικός ή να είπη αυτή:

-Με συγχωρείτε, ορίστε, παρακαλώ, μέσα να σας γδύσω;

Ιδού όμως ότι και αυτά όλα θα ήσαν εύκολα και θα εγίνοντο μια χαρά, αν καθώς ελέγομεν ανωτέρω ειργάζετο εις έκαστον εμπορικόν κατάστημα μία τουλάχιστον γυνή. Πόσον χρήσιμος θα ήτο και δια τοιαύτας δυσκόλους περιστάσεις. Καθώς μάλιστα τρώγονται τόσον μεταξύ των αι γυναίκες με πόσην ευχαρίστησιν θα έψαχνεν η μία την άλλη δια να την εξευτελίση αποδεικνύουσα την κλέπτριαν!

Εν τούτοις επειδή ο λόγος περί λωποδυτών, και αφού η νέα αυτή βιομηχανία τόσω προάγεται παρ’ ημίν, συμβολεύομεν  τους φίλους εμπόρους να κάμουν δια τα καταστήματά των παραγγελίαν εις Βιέννην παλτών με εκατό τσέπαις, εγγυώμενοι ότι θα προσελκύσουν πολλήν πελατείαν αρκεί να είνε εχέμυθοι…

Υ.Γ. Ταύτη τη στιγμή μανθάνομεν ότι πολλοί έμποροι της οδού Ερμού απεφάσισαν να παραλάβουν ανα μίαν υπάλληλον γυναίκα ψάχτραν, ήτοι αποκλειστικήν επι του ψαξίματος πάσης υπόπτου πελάτιδος, προ της εξόδου αυτής εις μέρος ιδιαίτερον και μακράν του βεβήλου βλέμματος των ανδρών. Ιδού λοιπόν και η σχετική ανακοίνωσις:

«Ζητούνται ψάχτραι. Η διεύθυνσις εις το Γραφείον του Ραμπαγά.»”.