Η Γυναικεία Ομορφιά και η Γλώσσα του Σώματος

Θα δούμε σήμερα πώς αποκρυπτογραφούσαν τη μύτη και τα μάτια οι πρόγονοί μας, μέσα από δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Εικονογραφημένη» του 1906.

«Η ρίς

Αν το βλέμμα είνε το κάτοπτρον της  ψυχής, αν οι οφθαλμοί δίδουν εις το πρόσωπον την έκφρασιν, αν δύναται να λεχθή περί αυτών ότι είνε δια την γυναίκα ό,τι και το άνθος διά το φυτόν, πρέπει να λεχθή επίσης ότι το πλησίον αυτών όργανον, η ρίς, έχει και αυτή σημασίαν.

Όχι αι συνήθεις φυσιογνωμικαί πραγματείαι, αλλ’ αι επιστημονικώτεραι τοιαύται εξάγουν σπουδαία συμπεράσματα από την ρίνα.

Ρίς μικρά και τοξοειδής χρησιμεύει ως γνώρισμα πνεύματος γλυκέως, προσεκτικού, ευπειθούς και ζωηρώς ευαισθήτου εις καλλιτεχνικάς λεπτότητας. Κυρτή εις την ράχιν δεικνύει φύσιν κυριαρχικήν και ισχυρογνώμονα. Ρινικά οστά παχέα κυρτά ή ευθέα είνε σημείον των ανωτέρων ιδιοτήτων του ανθρώπου. Βάσις της ρινός στενή δηλοί φύσιν ικανήν ν’ ανευρίσκη τρόπους και μέσα διεξαγωγής των υποθέσεων και  προς επιδίωξιν του σκοπού.

Μικροί ρώθωνες είνε δειλία. Τα ευκίνητα πτερύγια ελέγχουν λεπτότητα αισθήματος αλλά και ροπήν προς ηδυπάθειαν. Ρίς μεγάλη είνε σημείον τελειότητος και εντελλούς ισορροπίας του φυσικού οργανισμού.

Τα μάτια

Πόσες φορές αντικρύζοντες ένα άνθρωπον διά πρώτην φοράν δεν σας ήλθε η επιθυμία να γνωρίσετε αμέσως τον χαρακτήρα του; Πόσες φορές δεν επιθυμήσατε εις το πρώτον αντίκρυσμα να έχετε την μαγικήν δύναμιν να διεισδύσετε μέσα εις τας σκέψεις του προσώπου, με το οποίον μιλείτε, και να μορφώσετε μίαν γνώμην διά τα ήθη του;

Ιδού εις τρόπος με τον οποίον διά της μορφής και των λεπτομερειών του προσώπου μπορείτε να καθορίσετε ασφαλώς μερικούς χαρακτήρας.

Τα γαλανά μάτια σ’ ένα πρόσωπο μελαχροινό αποτελούν δύο άστρα λαμπερά μέσα σ’ ένα συννέφιασμα.

Οι αισθηματικοί χαρακτήρες διακρίνονται από τα καστανά μάτια.

Τα πρόσωπα πού έχουν απλανή  μάτια υποκύπτουν ευκόλως μπροστά εις τας διαφόρους περιστάσεις  της ζωής.

Όταν τα μάτια είναι πρασινωπά, όπως της γάτας, προδίδουν άνθρωπον λογικόν και θαρραλέον.

Σταχτιά μάτια γενικώς με τας διαφόρους μεταλλαγάς των είναι ενδεικτικά χαρακτήρος εντυπωτικού μεγάλων προσπαθειών και καλλιτεχνικών τάσεων.

Όσον αφορά τα μαύρα μάτια αυτών οι κάτοχοι έχουν τρομεράν ψυχήν.

Ας ησυχάσουν όμως αι αναγνώστριαί μας. Έχει πολλάς εξαιρέσεις κάθε κανών».