Η οδός Αμερικής το 1906

Ο τοίχος δεξιά, περιβάλλει τους βασιλικούς στάβλους! Αργότερα, θα ανεγερθεί το τεράστιο συγκρότημα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.