Διαφημιστική Οργάνωση ΔΙΤΣ

Ρεκλάμα για τις υπηρεσίες που προσέφερε μια από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες (1936)