Συμφωνείς με τον... Χίτλερ;!

Μια ασυνήθιστη εκλογική εκδρομή στον Σαρωνικό, τον Απρίλιο του 1938. Με αφορμή τις πρόσφατες γερμανικές εκλογές, σας παρουσιάζω ένα ασυνήθιστο ρεπορτάζ για ένα άγνωστο γεγονός του 1938: Μια παρωδία γερμανικού δημοψηφίσματος που «παίχτηκε» στα ανοιχτά του Σαρωνικού!

«Κανείς δεν θα επίστευεν ότι όλος αυτός ο κόσμος, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, που συνέρρεεν από πολύ πρωί εις το Λιμεναρχείον με τα μπογαλάκια του, δια να επιβιβασθή του γερμανικού φορτηγού «Άδανα» μετέβαινε δια την εκπλήρωσιν ενός καθήκοντος. Θα ενόμιζεν ότι έσπευδε να καταλάβη μίαν καλήν θέσιν δια κυριακάτικην εκδρομήν, που η ανατολή της ημέρας και ο ακύμαντος Σαρωνικός προιωνίζοντο έκτακτοι.

Πολύ περισσότερον δεν θα το επίστευεν, όταν με τον απόπλουν του φορτηγού θα έβλεπε τα χαρούμενα πρόσωπα και θα ήκουε τα κρυστάλλινα ξεφωνητά των παιδιών να πλημμυρίζουν το σκυθρωπό κατάστρωμα του φορτηγού.

Οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί των Αθηνών και του Πειραιώς εψήφισαν χθές εν πλώ. Μία ψηφοφορία πού ήρχισε με τραγούδι και ετελείωσε με τραγούδι εις τα ανοικτά του Σαρωνικού διά την ένωσιν της Αυστρίας με το Γερμανικόν Ράϊχ και διά την σύνθεσιν του νέου Ράϊχσταγκ.

Πράγματι μόλις το «Άδανα» εξήλθε του λιμένος, μία πλευρά του καταστρώματος εγέμισε από παιδική χαρά. Δύο νέοι με τις φυσαρμόνικές εις τους ώμους συνώδευαν διάφορα πατριωτικά τραγούδια των μικρών Γερμανών και Γερμανίδων με τα οποία ήρχισεν η εκλογική εκδρομή.

Αυτήν όμως την τόσον χαρωπήν ατμόσφαιραν ήλθε σε λίγο να ταράξη ο ήχος ενός τυμπάνου και η βαρειά φωνή ενός χονδρού αλλά κομψοτάτου Γερμανού, ντυμένου με την στολήν της εθνικοσοσιαλιστικής νεολαίας, ο οποίος ανήγγειλεν ότι η ψηφοφορία ήρχισε και ότι πρέπει να προσέρχωνται εις την ορισθείσαν αίθουσαν ψηφοφορίας οι έχοντες αριθμόν εκλογικού δελτίου από 1-50.

Και η προσέλευσις ήρχισεν. Υπό την εποπτείαν του Γερμανού Πρέσβεως η εφορευτική επιτροπή αποτελεσθείσα από τον εν Πειραιεί Πρόξενον της Γερμανίας, από τον κυβερνήτην του «Άδανα», από τον Πρόεδρον της εν Αθήναις Λέσχης Φιλαδελφείας, από τον Δρα Βρέτε, διευθυντήν του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και αρχηγόν των εν Ελλάδι εθνικοσοσιαλιστών, από τρείς ακόμη Γερμανούς και ένα Αυστριακόν, οπαδόν του πρώην Πατριωτικού Μετώπου της Βιέννης (και συνεπώς όχι εθνικοσοσιαλιστήν) οι ψηφοφόροι ήρχισαν να προσέρχονται.

Εις την κεντρικήν αίθουσαν των αξιωματικών του πλοίου ετοποθετήθη το ψηφοδόχον κιβώτιον και τα άλλα εκλογικά είδη. Γερμανική τάξις και γερμανική οργάνωσις μέχρι σχολαστικισμού, αλλά τόσον αξιοζηλεύτου!

Ο ψηφοφόρος προσήρχετο, έπαιρνε το ψηφοδέλτιόν του. Εάν ήτο Γερμανός ήτο λευκόν, εάν ήτο Αυστριακός ήτο πράσινον. Το περιεχόμενόν του:
«Δημοψήφισμα διά το Ράιχσταγκ.

Είσαι σύμφωνος με την ένωσιν της Αυστρίας με το Γερμανικόν Ράϊχ η οποία έγινε την 13ην Μαρτίου και συμφωνείς με το ψηφοδέλτιον του Αδόλφου Χίτλερ δια την σύνθεσιν του νέου Ράϊχσταγκ»;

Δύο κύκλοι άνωθι εκάστου των οποίων υπήρχαν αι λέξεις «Ναι» - «Όχι» συνεπλήρωναν το υπόλοιπον έντυπον.

Ο ψηφοφόρος με το ψηφοδέλτιον και τον φάκελλον απεσύρετο εις ένα των δύο καθορισθέντων ιδιαιτέρων δωματίων, συνεπλήρωνε κατά τας πεποιθήσεις του το δελτίον, το έκλεινεν επιμελώς εντός του φακέλλου και εξερχόμενος το έρριπτεν εις την ψηφοδόχον. Υποδειγματικώς ελευθέρα εκλογή. Καμμία πίεσις και καμμία νόθευσις.

Έτσι παρήλασαν και εψήφισαν 945 Γερμανοί και Αυστριακοί, άνδρες και γυναίκες από του 20ου έτους της ηλικίας και άνω. Και ανάπηροι των πολέμων και γυναικούλες εις πολύ περασμένην ηλικίαν υποβασταζόμενες διά να εκτελέσουν το μεγάλο των καθήκον. Η εκλογή διήρκεσεν από τας 10.30 το πρωί μέχρι τας 4 το απόγευμα.

Η διαλογή η οποία έγινε παρόντων πολλών ψηφοφόρων και των αντιπροσώπων των ελληνικών και γερμανικών εφημερίδων, έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

Εψήφισαν  945.
Γερμανοί    732.
Αυστριακοί 213.

Γερμανοί:    Ναι 726, Όχι 4, άκυρα δύο.
Αυστριακοί: Ναι 209, Όχι 3, άκυρον έν.

Δηλαδή οι εν Αθήναις και Πειραιεί Γερμανοί και Αυστριακοί εξεφράσθησαν κατά 99% υπέρ του Αδόλφου Χίτλερ.

Αποχή; Καμμία. Μάλιστα προσήλθον περισσότεροι από τους υπολογισθέντας, διότι υπήρξαν πολλοί περαστικοί από τας δύο πόλεις ταξιδεύοντες δι’ υποθέσεις των.

Το αποτέλεσμα ετηλεγραφήθη διά του ασυρμάτου του πλοίου εις το εν Βερολίνω Υπουργείον της Προπαγάνδας.

Μετά την συγκέντρωσιν των αποτελεσμάτων εις το ευρύχωρον κατάστρωμα του φορτηγού ωργανώθη συγκέντρωσις των ψηφοφόρων προς τους οποίους ανεκοινώθη το αποτέλεσμα και συγχρόνως εγνωστοποιήθη ποίαν ωφέλειαν θα έχη η ομόφωνος ψήφος του γερμανικού και αυστριακού λαού υπέρ του Χίτλερ διά τας τύχας της πατρίδος των.

Οι ψηφοφόροι εζητοκραύγασαν με ενθουσιασμόν, όλοι μαζί δε, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, με σηκωμένην την δεξιάν, προς απόδοσιν του εθνικοσοσιαλιστικού χαιρετισμού, ετραγουδησαν το ¨Ντώϋτσλανδ ίμπερ άλλες» και τον εθνικοσοσιαλιστικόν ύμνον.

Η επιστροφή επήρε χαρακτήρα πανηγυρισμού. Διάφορες συντροφιές σκορπισμένες εις τα καταστρώματα του φορτηγού και με συνοδείαν μουσικήν γερμανικών οργάνων, ετραγούδησαν ελαφρά γερμανικά τραγούδια, οι Αυστριακοί δε ετραγούδησαν όλα τα τραγουδάκια της «Πριγκήπισσας της Τσάρδας». Πιο πέρα Γερμανόπουλα με τη στολή της εθνικοσοσιαλιστικής νεολαίας, αγόρια και κορίτσια υπό τους ήχους της φυσαρμόνικας εχόρευσαν με χάριν Τυρολέζικούς χορούς με τα χαρακτηριστικά ξεφωνητά των κατοίκων του Τυρόλου.

Η αποβίβασις εις την αποβάθραν του Λιμεναρχείου έγινε την 7.30 εσπερινήν. Οι ξένοι επισκέπτες που παρηκολούθησαν το εν πλώ δημοψήφισμα ησθάνθησαν ευχαρίστησιν που επατούσαν εις την ξηράν. Το μικρό ταξίδι ήταν μια μικρή ταλαιπωρία διότι εις το ευρύχωρον φορτηγόν με την συγκέντρωσιν τόσου κόσμου, αυτές τις ολίγες ώρες και εις ένα άγνωστον περιβάλλον, ήτο δύσκολος η περιποίησις και φυσική ήτο η ταλαιπωρία για ολίγην ανάπαυσιν και για ένα ποτήρι νερό.

«Ο ΤΥΠΟΣ», 1938, υπογράφει ο Π.Τ.