Εν Αθήναις Σύλλογος κατά της Γυναικείας Πολυτελείας

Το να ιδρυθεί εν έτει 1898 σύλλογος κατά της γυναικείας πολυτέλειας, το βρίσκω πολύ προχωρημένο για την εποχή του. Λογικό οι σατυρικές εφημερίδες να κάνουν πάρτι…

«Καταρτισθέντος του Συλλόγου τούτου και της συστάσεως αυτού γνωστής γενομένης, το Διοικητικόν Συμβούλιον διένειμε δωρεάν τον κανονισμόν του Συλλόγου εις τας εφημερίδας.

Κατά τας διατάξεις λοιπόν του κανονισμού τούτου απαγορεύεται εις τας κυρίας, όσαι γίνουν μέλη:

Να πασαλείβωνται με πούδρες, κοκκινάδι και λοιπά φτιασίδια.

Να κάμουν στηβάλια (σ.σ, μπότες) με ντακούνι δέκα πόντων ύψους.

Να κάμουν πολλά τσακίσματα εις τους δρόμους, τας πλατείας και τους περιπάτους.

Να επιτρέπουν να τας τσιμπούν κατά τας εισόδους και εξόδους των θεάτρων.

Να κάμουν με παραγεμισμένο βαμβάκι ψευδείς μαστούς και δολιεύονται τοιουτοτρόπως την εκτίμησιν των ανδρικών βλεμμάτων.

Προς τούτοις διατάσσονται:

Να φορούν φακιόλια ή φέσια εις την κεφαλήν.

Τα φορέματα να μην έχουν ουράς ούτε φαρμπαλάδες αλλά να φθάνουν μόνον έως τον αστράγαλον.

Να φορούν μαύρα γοβάκια ή το πολύ μισοστίβαλα, όσαι δε είνε λιγναί να βάζουν βλαχόσκαλτσαις.

Να κρεμούν από ένα σημάδι ιδιαιτέρως αι υπανδρευμέναι, αι χήραι, αι ζωντοχήραι και τα κορίτσια δια να γνωρίζη ο κόσμος και να προλαμβάνωνται τα ατοπήματα και τα λαθρεμπόρια (σ.σ. κερατώματα) όσα λαμβάνουν χώραν και τέλος

Όταν πηγαίνουν εις τας εκκλησίας να φορούν φερετζέδες δια να μη σκανδαλίζουν τους άνδρας.

Πάσα γυνή η οποία είνε μέλος και παραβή τας ανωτέρω διατάξεις τιμωρείται η μεν υπανδρευμένη με αποπομπήν από της συζυγικής οικίας μιάς μέχρι δέκα ημερών, η χήρα με κράτησιν δεκαπενθήμερον εις τον στρατώνα των πυροσβεστών, η ζωντοχήρα με μίαν αυστηράν εξομολόγησιν και η κόρη με καταναγκαστικόν περιορισμόν εις τα διάφορα παρθεναγωγεία επί εικοσιτετράωρον».

Από την σατυρική εφημερίδα «Αριστοφάνης», 1882