Αρρεναγωγείον: δεκτοί μαθηταί οικότροφοι, ημίτροφοι και εξωτερικοί

Ε, μετά από τόσα Παρθεναγωγεία, δεν ήταν καιρός να εμφανισθεί και ένα Αρρεναγωγείο;!