350 ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ - ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΛΘΩΣΙ ΤΑΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΑΣ

Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 1890 και η πόλη δοκιμάζει τις επιδόσεις της στην οργανωμένη υποδοχή ξένων περιηγητών. Γενική πρόβα για τη φιλοξενία των επισκεπτών των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα του 1896.

«Τον μονότονον βίον των θερινών ημερών θα διαποικίλη η εντός της εβδομάδος ταύτης προαγγελθείσα ήδη άφιξις εν Αθήναις 350 Γερμανών, οι οποίοι κατάγονται εκ διαφόρων γερμανικών κρατών, αλλά συνδέονται στενώς προς αλλήλους δια κοινού βίου, κρατυνομένου υπό του φωτός της γυμναστικής και των εκδρομών. Οι 350 επισκέπται ούτοι, μεταξύ των οποίων ευρίσκονται και 20 γυναίκες, ταξειδεύουσιν υπό την οδηγίαν του Γυμναστικού Συλλόγου της Σαξονίας και υπό την διεύθυνσιν του διευθυντού αυτού κ.Μπίερ (Bier).

Θα μας έλθουν ενταύθα εκ Κορίνθου ένθα θέλουσιν αφιχθή επιβαίνοντες δύο ατμοπλοίων του Λόϋδ. Εκείθεν δύο έκτακτοι αμαξοστοιχίαι θα τους οδηγήσουν εις Αθήνας θα φθάσουν δ’ενταύθα εις τας 11 Ιουλίου το προσεχές Σάββατον ώρα 8η π.μ..

Εν τω σταθμώ θα τους υποδεχθώσιν η «Φιλαρμονική Εταιρία» και τα μέλη της Γερμανικής λέσχης «Φιλαδελφείας», θα τους συνοδεύσωσι δε, ηγουμένης της μουσικής της Φιλαρμονικής μέχρι της πλατείας του Συντάγματος. Εκείθεν δε θα διανεμηθώσιν εις διάφορα ξενοδοχεία.

Αυθημερόν, ώρα 10-12 της μεσημβρίας οι ξένοι θα επισκεφθώσι τα Μουσεία και την Ακαδημίαν, την μεσημβρίαν δε θα παρακαθίσωσι εις το πρόγευμα. Το απόγευμα από 3-7 θα ανελθώσιν εις την Ακρόπολιν, θα επισκεφθώσι δε και τας λοιπάς αρχαιότητας. Εις τας 8½ δι’εκτάκτου αμαξοστοιχίας θα κατέλθωσιν εις Φάληρον όπου θα διοργανωθή υπό της Φιλαρμονικής Εταιρίας κατάλληλος φωταψία (Βενετική νυξ) επί της εξέδρας και θα παρατεθώσι αναψυκτικά. Εις τας 12½  δι’εκτάκτου ομοίως αμαξοστοιχίας θα ανελθώσιν εις Αθήνας.

Και λήγει η πρώτη ημέρα. Την επαύριον, Κυριακή πρωί, ώρα 5η, οι ξένοι θα επισκεφθώσι πάλι το Φάληρον δι’εκτάκτου αμαξοστοιχίας ίνα λουσθώσιν εκεί. Επιστρέψαντες έπειτα εις Αθήνας θα παραδοθώσιν εις πρωινήν ζυθοποτικήν ευωχίαν, από της 9-12 διασπειρόμενοι εις το ζυθοπωλείο Γουλιέλμου της πλατείας του Συντάγματος, Βουλής και Ιλίου, εις τας 12½ πρόγευμα.

Το δειλινόν ώρα 5-6, δείπνον 6½-8 θα δοθή συναυλία εν τω Ζαππείω υπό της Φιλαρμονικής Εταιρίας προς τιμήν των.

Εις τας 8½  θα ξεκινήσουν δια τον σταθμόν, ότε και θα φωταγωγηθή η Ακρόπολις. Και τέλος ώρα 10η της νυκτός αποχαιρετιστήριος ζυθοποσία εντός του Τιτανείου κήπου του Πειραιώς. Μεθ’ο θα επιβιβασθώσιν προς αναχώρισιν.

Τοιούτον εν συντόμω το πρόγραμμα της διημέρου διαμονής των 350 εκ Γερμανίας επισκεπτών ημών, εξ ης η αθηναϊκή κοινωνία θα πορισθή νέαν αφορμήν ψυχαγωγίας και εντυπώσεων βίου ουχί συνήθους εις ημάς, αρμονικού δε και πολιτισμένου υπό πάσαν έποψιν, ώστε να ευχώμεθα συχνότερον να έρχεται ούτος εις επικοινωνίαν μετά του ημετέρου, έστω και ούτω παροδικώς. Ελπίζομεν ότι οι αναλαβόντες τα της υποδοχής και ξεναγήσεως ούτων θα φιλοτιμηθώσι να καταστήσωσι εις αυτούς όσον οίον τε ευαρεστοτέραν την βραχείαν διαμονήν των εν Αθήναις».

«Εστία», 1894