Η ιδεώδης μνηστή. Προς γνώσιν και προπαντός συμμόρφωση!

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στη Νέα Υόρκη το 1911 και που έσπευσαν να αναμεταδώσουν τα αθηναϊκά φύλλα, η ιδεώδης μνηστή οφείλει:

«Να έχει ευθυτενές σώμα
Να είνε καλοκαμωμένη
Να έχει καλήν υγείαν
Να κοιμάται ενωρίς
Να είνε μετριόφρων
Να έχει υψηλά ιδεώδη
Να παρακολουθή τας διαλέξεις
Να αναγιγνώσκη τα καλά βιβλία
Να αγαπά τα σοβαρά θεατρικά έργα
Να θαυμάζη τα μελοδράματα
Να έχει καλούς τρόπους εις την τράπεζαν
Να αποφεύγη τα φλερτ
Να έχει κοινωνικήν φιλοδοξίαν
Να απεχθάνεται τα μάταια καλλωπίσματα
Να είνε οικοκυρά
Να αγαπά τα παιδιά
Να σπουδάζη την φύσιν του συζύγου

***

Δεν οφείλει:
Να περιμένη να αγαπηθή
Να γευματίζη αργά
Να επιζητή τας διασκεδάσεις
Να ενθαρρύνη τας εις ακαταλλήλους ώρας επισκέψεις
Να υποστηρίζει τα άτακτα έργα
Να πίνη και να καπνίζη
Να ευνοή τους ήκιστα αξιοσύστατους άνδρας
Να κοιμάται εις το θέατρον
Να αμελή τα παιδιά
Να είνε αυθάδης προς τους γονείς της
Να μυκτηρίζει τον σύζυγόν της
Να είνε υπερβολικά ποιητής ή καλλιτέχνης
Να αγαπά υπερμέτρως τον αθλητισμό
Να σκέπτεται πάντοτε τας τουαλέττας
Να ενδύεται με εξαιρετικήν επιτήδευσιν
Να είνε άστατος και καγχαστική»

(«Εφημερίς», Αθήναι, Φεβρουάριος 1912)